1 like 0 dislike
342 views

END TEST मध्ये सोडविलेली TEST , PDF मध्ये दिसत नाही का ,सोडविलेली टेस्ट परत पाहण्यासाठी काय करावे

asked Feb 10, 2018 in ERA Explorer by shaileshbadge21 Beginner (130 points) | 342 views

2 Answers

0 like 0 dislike
Dear Sir,

सदर सुविधा ह्या update मध्ये नाहीय . वरील सूचना हि developer team कडे पाठवीण्यात  आली आहे .नवीन update मध्ये solution अपेक्षित आहे.
answered Feb 10, 2018 by Divya Pariwartan Master (50,630 points)
0 like 0 dislike
Dear sir

सध्या हि सुविधा नाही आहे , परंतु MKCL ERA Team ने पुढील update मध्ये test चे Analysis report द्यावे
answered Feb 10, 2018 by Bright Computers Professional (9,730 points)
1,391 questions
1,980 answers
1,183 comments
9,437 users