2 like 0 dislike
2,567 views
Klicexam.mkcl.org वर विद्यार्थ्यांनी  EXAM  दिली असता फ़क़्त मार्क्स दिसतात कृपया Marksheet अथवा  Provisional Certificate उपलब्ध करून द्यावे
asked Feb 22, 2018 in Feature Request by Bright Computers Professional (9,730 points) | 2,567 views
SAME PROBLEM SIR PLEASE SOLVE THIS PROBLEM

1 Answer

0 like 1 dislike
Dear career adviser,
रेग्युलर परीक्षा पद्धतीत हे उपलब्ध आहे. पण नवीन era जेव्हा आला तेव्हा migration आणि ऑनलाईन परीक्षा ही मुख्य समस्या होती ती सोडविण्यात देखील आली आहे. प्रश्न फक्त provisional प्रमाणपत्रा चा आहे आता तो सुटणे अवघड आहे... आता फक्त original certificate लवकरात लवकर प्राप्त व्हावे.
answered Mar 4, 2018 by Divya Pariwartan Master (50,630 points)
1,395 questions
1,985 answers
1,183 comments
9,489 users