3 like 0 dislike
298 views

सन्माननीय सर,
आपण विनंती करतो की, आपण जे ही नवीन अपडेट उपलब्ध करुन देत आहात. ते अप्रतीम व खुपच योग्य आहेत.
मात्र आम्हास त्या अपडेट पासुन कोणती सुविधा, कोणते प्रश्न सॉल झाले हे तरी नमुद करावे. जेणेकरुन आम्हास कोणते प्रश्न सुटले हे कळेल.

आपण सर्वांनी यावर योग्य मते दयावी.

asked Mar 10, 2018 in Feature Request by gmcomputers Advanced (4,350 points) | 298 views

1 Answer

1 like 0 dislike
फक्त Cancel आणि Summit Option

आणि RAM usage
answered Mar 10, 2018 by Divya Pariwartan Master (50,630 points)
1,395 questions
1,985 answers
1,183 comments
9,489 users