0 like 0 dislike
124 views

DATA ENTRY चे काही सेशन मध्ये  अर्धा PASSAGE दाखवत आहे. विद्यार्थ्यांनी कशी टायपिंग करायची मार्क कटत आहे

asked Mar 18, 2018 in ERAQA by 35210169 Beginner (360 points)
edited Mar 19, 2018 by 35210169 | 124 views

1 Answer

1 like 0 dislike
प्रिय करियर सल्लागार.

आपणास course पुन्हा download करण्याची अवश्येकता आहे त्या अगोदर आपण health check आणि content check करावे मगच load course पर्याय वापरून course download करावा.
answered Mar 19, 2018 by Divya Pariwartan Master (50,530 points)
1,208 questions
1,665 answers
1,141 comments
6,789 users