2 like 1 dislike
415 views
Extends setup साठीचे हार्डवेअर MkCL उपलब्ध करून देणार आहे का व कधी ?
asked Mar 22, 2018 in ALC Mode by Kailash Intermediate (1,440 points) | 415 views

1 Answer

0 like 0 dislike
सर,

तुमचे तुम्ही घ्या व चालू करून घ्या. माझ्या मतानुसार भरपूर सेंटरनी सुरुवात पण केली.

धन्यवाद ,

सुमेध नानिवडेकर.
answered Apr 18, 2018 by 33210183 Intermediate (1,660 points)
1,395 questions
1,985 answers
1,183 comments
9,484 users