0 like 0 dislike
217 views
प्रती,

इरा विभाग

मी Klic Diploma Build करण्याच्या उद्देशाने सदर विध्यार्थ्याचा प्रवेश नोंदवलेला आहे आणि त्याचा same learner id वापरून तो नोंदवलेला आहे report मध्ये user id generate झाला आहे पण login केले असता पूर्वीचाच course दिसतो जुन्या इरा प्रमाणे प्रवेश नोदावलेले इतर course दिसत नाही परिणामी विद्यार्थ्याला learning सुरु करता येत नाही.

कृपया सदर issue हा High Priority वर सोडवावा.
closed with the note: issue solved after telephonic solution by team
asked Jun 28 in Feature Request by Divya Pariwartan Master (50,440 points)
closed Jun 28 by Divya Pariwartan | 217 views
1,147 questions
1,645 answers
1,136 comments
6,361 users