1 like 0 dislike
597 views
आज सकाळपासून काही Lerner login वर क्लिक केल्या नंतर login होत नाहीये .काही पर्याय......
asked May 26, 2018 in ERA Explorer by Creative Computers Intermediate (750 points) | 597 views

1 Answer

0 like 0 dislike

Dear Career Adviser,

असे निदर्शनात आले कि server वरून user access अपोआप बंद होतोय ...हे आपण कसे तपासाल तर LF च्या Management मध्ये जाऊन आपण Control Panel open करा तेथे setting panel ला I have Unlimited Bandwidth हे बंद असेल आणि ERA server panel ला I have dedicated Server(No access to learners/other users is given) हे सुद्धा बंद असेल आणि त्या मुले हि अडचण उद्भवली आता याचे तांत्रिक कारण Technical team सांगू शकेल मी तुम्हाला आता असे सुचवू शकतो कि आपण server restart करावे व वरील दर्शवलेल्या गोष्टी चालू आहेत का ते बघावे म्हणजे त्या चालू असल्यास ERA अपोआप चालू होईल ..

answered May 26, 2018 by Divya Pariwartan Master (50,630 points)
1,403 questions
1,993 answers
1,183 comments
9,562 users