1 like 0 dislike
240 views
सर, आमच्या ERA मधील प्रत्येक स्टुडन्ट लॉगिन मधील काही काही सेशन मध्ये प्रश्नांची उत्तरे बरोबर सोडवून ही ती चुकीची दाखवत आहेत. त्यामुळे  ते प्रश्न सोडवले जात नसल्यामुळे बाकीचे ERA सेशन आम्ही सोडवू शकत नाही. ह्यात तुम्ही आमची काही मदत करू शकतात का?
asked Mar 12, 2021 in ALC Mode by SUNTECH COMPUTER Beginner (130 points) | 240 views

1 Answer

1 like 0 dislike

Dear Sir/Mam,

kindly request you to generate a SOLAR ticket to resolve the issue.

answered Mar 19, 2021 by swapnilLambhate Professional (5,510 points)
1,387 questions
1,972 answers
1,183 comments
9,286 users