2 like 0 dislike
329 views
मा.सर,

Practical Question Solve करत असताना काही वेळा मागील प्रश्नासाठी ओपन केलेली Window तशीच ओपन राहते, त्यामुळे पुढील प्रश्न सोडवताना त्याने ती विंडो बंद केली, तर उत्तर  सबमिट केल्यास उत्तर चुकीच' दर्शवतो, तरी आपणास विनंती आहे कि कृपया आपण Practical Question ना Cancel Button द्यावे.
asked Jan 25, 2018 in Feature Request by Sanjay Sarmalkar Professional (8,280 points) | 329 views

1 Answer

1 like 0 dislike
Dear Sir;

Yes we are adding this feature request in development Queue.
answered Jan 25, 2018 by Neo Professional (9,120 points)
सर लवकरात लवकर फार महत्वाचा प्रश्न
1,403 questions
1,993 answers
1,183 comments
9,562 users